Privatlivspolitik

Gentofte Kirke & sogn

Her kan du læse om privatlivspolitik på www.gentoftekirke.dk

Anonymitet

Brugen af Gentofte Kirkes site er fuldstændig anonym. Der registreres ingen data, der kan bruges til at identificere dig. Ingen data videregives eller sælges til tredjepart.

Nyhedsbrev

Ved tilmelding til Gentofte Kirkes nyhedsbrev, registreres den e‐mailadresse, som du selv afgiver. Oplysningerne benyttes udelukkende til at sende dig Gentofte Kirkes nyhedsbrev. Oplysningerne opbevares hos Gentofte Kirkes databehandler MailChimp. Gentofte Kirke opbevarer dine oplysninger, indtil du aktivt afmelder dig kirkens nyhedsbrev, eller disse ophører.

Tilmeldingsformularer

Ved at gøre brug af Gentofte Kirkes tilmeldingsformularer, accepteres indsamling af de afgivne oplysninger i formularen til brug for den relevante handling (dåb, konfirmationsforberedelse, minikonfirmand og vielse) eller et arrangement i kirken. Oplysninger opbevares hos Gentofte Kirkes databehandler Dynamicweb Express og EG Brandsoft.

Statistik

For at kunne prioritere og udvikle de mest besøgte sider på sitet opgør vi periodisk en statistik over brug af siden. Statistikken anvendes udelukkende internt i opsummeret form til at se hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest. Data om den enkelte brugers anvendelse af tjenesterne videregives eller sælges ikke til tredjepart. Oplysningerne opbevares ved Gentofte Kirkes databehandler Dynamicweb Express.

Behandlingsgrundlaget for Gentofte sogn som offentlig myndighed

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i Europa‐Parlamentets og Rådets forordning (EU) Notat FOLKEKIRKENS IT Dokument nr. 31122-18, side 3, 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Dataansvarlig for behandlingen – hvordan kontakter du os?

Folkekirkens It er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne

samtykkeerklæring. Du finder Folkekirkens It's kontaktoplysninger nedenfor.

Folkekirkens It

Rådhusstræde 2

1466 København K

Telefon: 7020 2535

Mail: it‐kontoret@km.dk

Hjemmeside: https://www.folkekirkensit.dk/

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du også kan rette henvendelse til.

Databeskyttelsesrådgiveren for Kirkeministeriet er chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen, som kan kontaktes via e-mail: databeskyttelsesraadgiver(at)km.dk, eller via:

Kirkeministeriet

Frederiksholms Kanal 21

1220 København K

Telefon: 33 92 33 90

Mail: km@km.dk

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i Gentofte sogns/Kirkeministeriets behandling af dine oplysninger. Du har efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod Kirkeministeriets behandling af dine oplysninger. Derudover har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16‐18 ret til at få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov.

Endelig har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra

Kirkeministeriet til en anden dataansvarlig uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse til Folkekirkens It. Du kan se kontaktoplysninger ovenfor

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage over Kirkeministeriets eller Gentofte sogns behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e‐mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Love og regler

Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger på www.eurlex.

europa.eu og www.retsinformation.dk.

Accept

Jeg bekræfter ved min accept af denne erklæring, at jeg er indforstået med de angivne vilkår, herunder at Gentofte sogn og Kirkeministeriet behandler de nævnte personoplysninger om mig, og at oplysningerne kan videregives til de nævnte modtagere.