Højmesse & dåb

Klokkeringning afsluttende med 3 x 3 bedeslag

Præludium

Indgangsbøn

1. salme

---

I fastetiden (tiden før påske) følger her kyrie. I tiden fra påske til pinse kyrie og gloria.

---

Præsten: "Herren være med Jer!"

Menigheden (synger): "Og Herren være med dig!"

Præsten: "Lad os alle bede…!" Her følger en indledende bøn.

Menigheden (synger): "Amen"

Læsning fra Gamle eller Nye Testamente. Menigheden rejser sig.

Korvers (kan udelades).

2. salme

Præsten: "Dette hellige evangelium skriver evangelisten…" Menigheden rejser sig.

Menigheden (synger): "Gud være lovet for sit glædelige budskab!"

Præsten: "Lad os bekende vor kristne tro!"
Menighed og præst (synger): Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria, pint under   
Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende
ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal
komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
Amen - Amen - Amen

3. salme

Prædiken - Lovprisning - Kirkebøn - Meddelelser

Apostolsk velsignelse. Menigheden rejser sig.

Motet (korsang)

4. salme

*) NADVERRITUALET:
               Indledningsbøn til nadveren:
               Præsten: "Opløft jeres hjerter til Herren!
               Lad os prise hans navn!
               Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige,
               ved Jesus Kristus, vor Herre.
               Du skabte himlen og hele dens hær,
               jorden og alt, som er derpå.
               Liv og ånde giver du os,
               mætter os daglig af din fylde.
               Derfor vil vi med hele din menighed
               på jorden og i himlen,
               i kor med alle engle,
               synge din herligheds lovsang":


*) "Helligsangen og "Hosianna i det højeste!"
               Menigheden synger: "Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud
               den Almægtige.
               Himlen og jorden er fuld af din herlighed.
               Hosianna i det højeste!"
               Præsten: "Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn".
               Menigheden: "Hosianna i det højeste!"

*) Nadverbøn: (der kan veksles mellem flere bønner)

                Præsten: "Lovet være du, hellige Gud og Fader,
                fordi du friede os ud af mørkets magt
                og førte os over i din elskede Søns rige.
                Vi ihukommer med taksigelse
                hans bitre lidelse og død,
                hans sejrrige opstandelse og himmelfart
                og forventer hans komme i herlighed.
                Vi beder dig:
                Send din Helligånd over os og dette måltid.
                Giv os i tro at modtage
                vor Herre Jesu Kristi legeme og blod
                og derved få del i hans fuldbragte offer
                til syndernes forladelse
                og evigt liv.
                Lad os ved hans kærlighed
                vokse i enheden med alle troende
                og samles med din menighed,
                når du fuldender den
                i dit rige."
                Menigheden: "Amen"


*) Fadervor
                Præsten: "Vor Fader, du som er i himlene!
                Helliget vorde dit navn,
                komme dit rige,
                ske din vilje
                som i himlen således også på jorden;
                giv os i dag vort daglige brød,
                og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
                og led os ikke ind i fristelse,
                men fri os fra det onde.
                Thi dit er Riget og magten og æren i evighed!"
                Menigheden: "Amen!"


Indstiftelsesordene. Menigheden rejser sig.

O Guds lam uskyldig. Herunder går altergæsterne op til knæfaldet.

Altergang - uddeling

Nadververs - (synges efter sidste bord). Hvis der er dåb erstattes nadververset af en dåbssalme.

*) DÅBSRITUALET:
                 Præsten: "Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,
                 som i sin store barmhjertighed
                 har genfødt os til et levende håb
                 ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde."


                 "Lad os alle bede!
                 Vi takker dig, himmelske Fader,
                 fordi du ved din enbårne Søn har givet os den      
                 hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og      
                 skænker os Helligånden med syndernes forladelse 
                 og det evige liv.
                 Vi beder dig: Tag i nåde mod dette barn (disse børn),
                 som vi bærer frem for dit åsyn.
                 Indlem det (dem) i din menighed, og bevar det (dem) i
                 dit samfund både her og hisset!
                 Amen.


                Alle rejser sig.
                Således taler vor Herre Jesus Kristus:
                »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. 
                Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple,
                idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens
                navn, og idet I lærer dem at holde alt det,
                som jeg har befalet jer.
                Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«


                Evangelisten Markus skriver:
                "Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem;
                disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og
                sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke
                hindre dem i, for Guds rige er deres.      
                Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom
                et lille barn, kommer slet ikke ind i det.«
                Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem
                og velsignede dem.
                Så vil vi nu hjælpe dette barn (disse børn) til hans velsignelse ved
                at døbe det (dem) i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.


                Barnet bæres hen til døbefonten.
                Hvis der er flere børn, da hvert barn for sig.


                Præsten: "Modtag det hellige korses tegn både for dit   
                ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at      
                du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus!"


                "Hvad er barnets navn?"  
                Svar:  N. N. (Barnets fulde navn nævnes)


                Præsten:  "N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger
                og alt hans væsen?"
                Svar: Ja!


                Præsten: "Tror du på Gud Fader, den Almægtige,
                himlens og jordens skaber?
                Svar:    Ja!


                Præsten: "Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,
                som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria,
                pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet,
                nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde,
                opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges,
                højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde
                Svar:    Ja!


                Præsten: "Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
                de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse
                og det evige liv?"
                Svar:   Ja!


                Præsten: "Vil du døbes på denne tro?" 
                Svar:   Ja!


                Præsten øser vand tre gange på barnets hoved og siger:
                "N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn!
                Amen.


                Præsten lægger hånden på barnets hoved og siger:
                "Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har
                genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes
                forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare
                din udgang og indgang fra nu og til evig tid! Amen.


                Alle beder højt:
                "Fader vor, du som er i himlene!
                Helliget vorde dit navn, komme dit rige,
                ske din vilje som i himlen
                således også på jorden;
                giv os i dag vort daglige brød,
                og forlad os vor skyld,
                som også vi forlader vore skyldnere,
                og led os ikke i fristelse,
                men fri os fra det onde.
                Thi dit er riget og magten og æren i evighed!            
                 Amen.


                Præsten:  "Fred være med dig (jer)!"

                Menigheden sætter sig igen - præsten taler til forældre og faddere


*) Dåbssalme


*) Bøn (Slutningskollekt)
                 Præsten: "Lad os alle bede...!"
                 Menigheden: "Amen"


*) Hilsen (Salutation)
                 Præsten: "Herren være med Jer!"
                 Menigheden: "Og Herren være med dig!"


*) Velsignelsen - Alle rejser sig!
                 Præsten: "Herren velsigne og bevare dig!
                 Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
                 Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!"
                 Menigheden: "Amen, Amen, Amen!"


*) 5. Fællessalme - Udgangssalme


*) Udgangsbøn


*) Postludium.